Baanstatus
Baan
Qualifying
Vervoer
Greens
Driving range

Laatste update:

Uitloggen ...

82

13 mei 2024

Tegelijkertijd met het zogenaamde Birding-Weekend op Texel, is de jaarlijkse vogelteldag op de Golfbaan gehouden. Op zaterdagochtend 11 mei om 06.00 uur gaan tien personen van start om vogels te tellen. De helft van de ploeg gaat met Paul van Spiegel de eerste negen op en de andere helft met Ingrid Schippers de tweede negen. Langs de randen van de sloten, de bomen en de struiken wordt er gekeken en geluisterd. Ook overvliegende vogels mogen meedoen. Uiteindelijk worden er 82 soorten in twee uur tijd geteld, meer dan vorig jaar dus. De “huisfuut” in de buurt van hole zeven en acht blijft buiten beeld en ook ‘s avonds laat hij zich niet zien of horen. Onsportief beest!

Kers op de taart, met dank aan de op Texel tellende birding teams: De Visarend!

“Hij zit op 10 minuten afstand, hangt nu boven de duinen, hij komt naar jullie toe”, aldus de berichten die via de mobieltjes worden doorgegeven. Op het duin bij het Hanenhuus is dit toetje uiteindelijk te bewonderen. Wat een vogel!

Aan het ontbijt in hotel Molenbos worden de lijsten vergeleken.

Koen Stork, kleinzoon van wijlen Ed Eelman, is bioloog en werkt bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor onderzoek ter Zee (NIOZ). Hij is een van de juryleden van het birding-weekeinde en is echt streng; niet gezien of gehoord, mag niet meetellen! Dus ook niet die vermaledijde fuut stiekem toevoegen.

Benieuwd of we de eerste plek in Nederland houden, maar dat moet haast wel met de fantastische kennis van Koen en zijn vrienden.

We leren weer veel van hen, bijvoorbeeld: ‘je kan het zien aan zijn rug-streep’. Euh oh ja, pfff. Heel veel dank boys!

Verder zijn Mart van Bon, Jan en Ellen Mars, bewoners van De Krim, Paolo Rossi, schoonzoon van Paul van Spiegel van de partij en dit alles onder de bezielende leiding van Paul zelve. Met twee telescopen op pad genieten we van alle vogels die we horen en zien.

Ik zie nu al uit naar volgend jaar, 

Ingrid Schippers

De lijst van vogels, (min of meer) gerangschikt op ordes:

Grauwe gans, Rotgans, Bandgans, Bergeend, Tafeleend, Kuifeend, Eider, Krakeend, Slobeend, Wilde eend, Zomertaling.

Aalscholver, Grote Zilverreiger, Blauwe Reiger, Lepelaar.

Bruine Kiekendief, Sperwer, Torenvalk, Buizerd, Visarend.

Waterral, Waterhoen, Meerkoet.

Scholekster, Zilverplevier, Kievit, Kanoet, Grutto, Rosse Grutto, Wulp, Oeverloper, Groenpootruiter, Bosruiter, Tureluur, Steenloper.

Kokmeeuw, Stormmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Zilvermeeuw, Visdief, Grote Stern.

Hoenduif, Houtduif, Turkse Tortel.

Gierzwaluw, Koekoek, Grote Bonte Specht, Wielewaal, Ekster, Kauw, Zwarte Kraai.

Pimpelmees, Koolmees, Veldleeuwerik.

Oeverzwaluw, Boerenzwaluw.

Braamsluiper, Grasmus, Zwartkop, Tjiftjaf, Fitis, Kleine Karekiet, Rietzanger, Winterkoning, Spreeuw, Merel, Zanglijster, Grauwe Vliegenvanger, Roodborst, Nachtegaal, Roodborsttapuit, Tapuit, Heggemus, Huismus, Gele Kwikstaart, Witte Kwikstaart, Graspieper, Vink, Groenling, Putter, Kneu, Rietgors.

Nijlgans en Fazant, deze twee zijn zogenaamd Exoten, ooit geïmporteerde en/of ontsnapte vogels.

Birdwatchers met onder andere Paul van Spiegel links en Ingrid Schippers uiterst rechts

Er wordt gekeken (links, Mart van Bon) en geluisterd. Paul van Spiegel (naast Mart) wacht af wat er zoal gehoord is

 

De Krim
De Krim — Hart voor Texel