Baanstatus
Baan
Qualifying
Vervoer
Greens
Driving range

Laatste update:

Uitloggen ...

Uitnodiging ALV

6 juni 2018

Geachte clubleden, 

Het bestuur van De Texelse Golfclub heeft het genoegen u uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 21 juni 2018 in ’t Hanenhuus.

De vergadering begint om 20.00 uur

De agenda treft u onderstaand aan. 

De vergaderstukken en verslagen zullen binnenkort op onze website te vinden zijn.

Na de pauze zal Iwan Groothuis een presentatie geven over de toekomstplannen van de golfbaan De Texelse.

Daarna zal een presentatie over golfvitaliteit gegeven worden door Menno Siebinga.

We hopen u allen te mogen ontmoeten!

Met vriendelijke groet,

Marja Goslinga

AGENDA:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
  In het voorjaar van 2018 heeft Maeike van der Schaaf afscheid genomen van het bestuur. We zijn in gesprek met een van onze leden om de vacature te vervullen, en hopen dat dit zal leiden tot een voordracht aan een volgende Algemene ledenvergadering. Omdat we nog in gesprek zijn staat ‘bestuursverkiezing’ niet geagendeerd voor de vergadering van 21 juni 2018.
  Het bestuur is nu als volgt samengesteld: Jan van Andel (voorzitter), Solveig Rip (vice- voorzitter), Marja Goslinga (secretaris) en Martin Siebbeles (penningmeester).
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 10-06-2017
  De notulen staan op de website van de golfclub. De vergaderstukken zijn te vinden op www.gcdetexelse.nl keuze: de club/het bestuur/vergaderstukken ALV
 4. Verslag bestuur en commissie voorzitters
  De verslagen van de commissies staan op de website (zie punt 3).
 5. Overzicht exploitatierekening 2017 en begroting 2019
 6. Verslag kascommissie
 7. Verkiezing kascommissie
  De kascommissie bestond het afgelopen jaar uit Jaap Pameijer en Marianne Waverijn. Volgens rooster van aftreden is Jaap aftredend.
 8. Competitiereglement
  De competitie-coördinator Jaap Pameijer heeft samen met teamcaptains (en in overleg met het bestuur) een concept competitiereglement opgesteld. Met dit reglement wordt uitvoering gegeven aan het vorig jaar vastgestelde clubstrategie zoals vastgelegd in De Texelse Links. Het competitiereglement wordt ter goedkeuring aangeboden aan de ALV. Het concept competitiereglement staat op de website (zie punt 3).
 9. Tuchtreglement seksuele intimidatie (SI-reglement)
  De NGF heeft het Tuchtreglement seksuele intimidatie vastgesteld in 2013. Artikel 1.2 van dit SI-Reglement bepaalt dat de Leden er zorg voor dragen dat de inhoud en de strekking van het SI-Reglement bekend is bij en van toepassing is op hun leden/aangeslotenen, golfprofessionals, werknemers, begeleiders alsmede baanexploitanten en hun werknemers. De NGF verzoekt haar Leden dan ook al geruime tijd het SI-Reglement in hun eigen algemene vergadering te laten goedkeuren en van toepassing te laten verklaren op hun leden, dan wel in overeenkomsten met aangeslotenen, werknemers, golfprofessionals, etc. van toepassing dient te verklaren.
  Het SI-reglement staat op de website (zie punt 3).
 10. Afscheid bestuurslid en commissieleden
 11. Rondvraag

PAUZE

 1. Presentatie toekomstplannen op golfbaan De Texelse door Iwan Groothuis
 2. Presentatie plan voor golfvitaliteit door Menno Siebinga
  Menno Siebinga heeft in overleg met Jan van Wijk een plan van aanpak ontwikkeld voorgolfvitaliteit, dat moet leiden tot het langer en beter spelen van golf op hogere leeftijd.
 3. Sluiting

 

Met vriendelijke groet,

Jan van Andel Voorzitter

Secretariaat De Texelse Golfclub – Roggeslootweg 3 – 1795 JX De Cocksdorp e-mail: *protected email*

De Krim
De Krim — Meer texels